Nin-sabls tẽns kiba-kɩtbã sega taaba Waogdgo

Mis en avant

Bõn-bɩʋʋg kiuug rasem 25 yʋʋm 2019 soabã nin-sabls tẽns kiba-kɩtbã sega taaba Waogdgo, Fɩlɛpã naoor a nii soaba pʋgẽ, n pʋɩ taab yam, sẽn kẽed ne kiba-kɩtbã yidgr yelle. B sẽn tik gom zug ningã la woto « Kiba-kɩtbã tall Continuer la lecture Nin-sabls tẽns kiba-kɩtbã sega taaba Waogdgo

Sari wã ministɛɛr kẽesa na-kẽnd-paall b tʋʋma pʋgẽ

Ministɛɛr ning sẽn get sari wã la bʋ-kaoorã yell tigsa kiba-kɩtbã Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 17 yʋʋm 2019 soabã, n na n wilg-b na-kẽnd paall b sẽn kẽes b tʋʋma pʋgẽ. Yaa sẽn na n yɩlẽ, tɩ nin-buiidã paamd kibay sari Continuer la lecture Sari wã ministɛɛr kẽesa na-kẽnd-paall b tʋʋma pʋgẽ

Sɩnd sõnga Burkĩna Faso lekols nins sẽn get nus tʋʋma yelle

Sɩnd tẽngã  rãmb kõo  Burkĩna Faso nus tʋʋm lekols teed sõor sẽn ta  milyão 240 tɩ b sõng kom-bɩɩbã nus tʋʋma wɛɛngẽ. Sẽoog kiuug rasem a 2 yʋʋm 2019 soabã, b rɩka kũun n taas lekol ning b sẽn boond Continuer la lecture Sɩnd sõnga Burkĩna Faso lekols nins sẽn get nus tʋʋma yelle

Burkĩna Faso reem-rɛɛmdbã sõor pasaame

Sẽoog kiuug rasem 22 yʋʋm 2019 soabã, a Ãryat NINKƐƐM sega  kiba-kɩtbã n wilg a pipi kasɛt b sẽn boond tɩ « alboma». « Albomã » yʋʋr yaa « vɩɩmã kõbgo ». Kasɛtã yaa yɩɩl piig 10  n be a pʋgẽ. Yɩɩnyɩɩnd a Ãryat NINKƐƐM yaa Continuer la lecture Burkĩna Faso reem-rɛɛmdbã sõor pasaame