Burkĩna Faso reem-rɛɛmdbã sõor pasaame

Sẽoog kiuug rasem 22 yʋʋm 2019 soabã, a Ãryat NINKƐƐM sega  kiba-kɩtbã n wilg a pipi kasɛt b sẽn boond tɩ « alboma». « Albomã » yʋʋr yaa « vɩɩmã kõbgo ». Kasɛtã yaa yɩɩl piig 10  n be a pʋgẽ. Yɩɩnyɩɩnd a Ãryat NINKƐƐM yaa Continuer la lecture Burkĩna Faso reem-rɛɛmdbã sõor pasaame

Fãrãns bʋ-kaoorã kõo sor tɩ b tall a Fãrensoa KÕMPAOOR t’a tɩ sak sari taoor Burkĩna Faso

Sẽong kiuug rasem a 4 yʋʋm 2019 soabã, Fãrãs bʋ-kaood ro-kasẽngã “Kʋʋr de kasasẽo” wã ( Cour de cassation) kõo sor t’̃a Farensoa KÕMPAOORE tɩ  sak Burkĩna Faso sari wã, kiba-kɩta a Noorbɛɛr ZÃNGO kʋʋbã wɛɛngẽ. Sẽn na n yɩlẽ Continuer la lecture Fãrãns bʋ-kaoorã kõo sor tɩ b tall a Fãrensoa KÕMPAOOR t’a tɩ sak sari taoor Burkĩna Faso

Burkĩna Faso moeembã la dĩin buud toor-toor naaga taab n lok noorã

Yaa kiuug a ye  tõre, la Burkĩna Faso moeembã ra be ko-yũud pʋgẽ, la sẽoog kiuug rasem a 4 yʋʋm 2019 soabã noorã lokame. Rõanda yʋʋmdã, b pʋʋsgã gom-zug yaa nin-buiidã na lagem taab n vɩɩmde, ma biir la saam-biir Continuer la lecture Burkĩna Faso moeembã la dĩin buud toor-toor naaga taab n lok noorã

“OKADƐƐS” “Omonye” rãmbã talla seg taaba

Sig-noy kiuug rasem 22 yʋʋm 2019 soabã, perɛtr nins sẽn get “OKADƐƐSÔ yell Waogdg diyosɛsã parwaas rãmb pʋsẽ sega taab Katedrale.  Sɛkã,  yaa sẽn na n maan b yʋʋmdã gɛɛla, la b pʋɩ taab yam-dãmba, tʋʋmdã na kẽng taoor wɛɛngẽ. Continuer la lecture “OKADƐƐS” “Omonye” rãmbã talla seg taaba

Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ “Evɛk“ rãmba sek kãseng baasa ne “Mess“ Yagma

Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ Evek rãmba sull b sẽn boond tɩ “Recowa Serawo“ (RECOWA-CERAO) wã tigs kãseng a naoor a tãab (3) soabã sẽn sɩng sig-noy kiuug rasem 13 yʋʋm 2019 soabã  sẽn tigm  “Evɛk“ rãmb la “Kagdinaal“ rãmb Continuer la lecture Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ “Evɛk“ rãmba sek kãseng baasa ne “Mess“ Yagma

“Perzidã“ Rok KABOORE reega BENẼ (BENIN) tẽnga taoor dãmba

Sig-noy kiuug rasem a 9 yʋʋm 2019 soabã, “perzidã“ Rok Mark Kiristẽ KABOORE, reega BENẼ tẽnga taoor dãmb kẽer Kosyam na-zakã pʋga. Yaa BENẼ tẽnga a taoor soaba a Patrik TALÕ n tʋʋm na-zakẽ Minisrã,a Paskal Irene KUPAKI, Minisr ning Continuer la lecture “Perzidã“ Rok KABOORE reega BENẼ (BENIN) tẽnga taoor dãmba