Anduni wã ramb yãka Yʋʋm saar kiuug pipi wã daar n na zab ne sɩɩda wã bãaga.

Yʋʋm saar kiuug pipi daare yʋʋm 201̇9 soabã, Wa andũni wã tens fãa, Burkĩna Faso tẽnga taoor dãmb tikame, n na n zab ne sɩda wã bãaga. Yaa Kombisr tẽnga pʋgẽ la b tɩ maan tigrã. Yaa gom zug kanga Continuer la lecture Anduni wã ramb yãka Yʋʋm saar kiuug pipi wã daar n na zab ne sɩɩda wã bãaga.

Sɛbã tigr b sẽn boond tɩ « Filo » wã paka a kʋɩlense

Sapaolg kiuug rasem 21 yʋʋm 2019 soabã, “Filo” wã sẽn yaa seb gʋʋndbã tigs kasenga a naoor 15 soabã paka a kʋɩlẽns Waogdgo. Tʋʋmdã na n paga kʋɩlens sapaolg kiuugb rasem 24 yʋʋm 2019 soabã. Yaa sɛb koosgo, gʋlsma buud Continuer la lecture Sɛbã tigr b sẽn boond tɩ « Filo » wã paka a kʋɩlense

Wẽnnaam ninban-zoeerã tigs kaseng a 4 soaba paka a kʋɩlense

Wẽnnaam ninban-zoeerã tigs kaseng sẽn maand tõnd ninsabls tẽns la madagaskar a naoor a naas soabã paka a kʋɩlens sapaolg kiuug rasem 19 yʋʋm 2019 soabã Burkĩna Faso na-tenga pʋga.Yaa neb sõor sẽn t’a bãmb 900 sẽn yi ninsbls tẽns Continuer la lecture Wẽnnaam ninban-zoeerã tigs kaseng a 4 soaba paka a kʋɩlense

Burkĩna Faso na n deega Wẽnnam ninbãn –zoeerã tigs kasẽnga a 4 soaba

Zĩ-likr kiuug rasem 17 yʋʋm 2019 soabã, sull nĩng sẽn sogend ninban-zoeerã tigs kasẽng sẽn na n zĩnd Waogdg sapolg kiʋʋg rasem 18 n ta a rasem 24 yʋʋm 2019 soabã tigsa kiba kitbã arsevese waogdgo n na n kõ Continuer la lecture Burkĩna Faso na n deega Wẽnnam ninbãn –zoeerã tigs kasẽnga a 4 soaba

Nin-sabls tẽns kiba-kɩtbã sega taaba Waogdgo

Mis en avant

Bõn-bɩʋʋg kiuug rasem 25 yʋʋm 2019 soabã nin-sabls tẽns kiba-kɩtbã sega taaba Waogdgo, Fɩlɛpã naoor a nii soaba pʋgẽ, n pʋɩ taab yam, sẽn kẽed ne kiba-kɩtbã yidgr yelle. B sẽn tik gom zug ningã la woto « Kiba-kɩtbã tall Continuer la lecture Nin-sabls tẽns kiba-kɩtbã sega taaba Waogdgo

Sari wã ministɛɛr kẽesa na-kẽnd-paall b tʋʋma pʋgẽ

Ministɛɛr ning sẽn get sari wã la bʋ-kaoorã yell tigsa kiba-kɩtbã Bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 17 yʋʋm 2019 soabã, n na n wilg-b na-kẽnd paall b sẽn kẽes b tʋʋma pʋgẽ. Yaa sẽn na n yɩlẽ, tɩ nin-buiidã paamd kibay sari Continuer la lecture Sari wã ministɛɛr kẽesa na-kẽnd-paall b tʋʋma pʋgẽ

Sɩnd sõnga Burkĩna Faso lekols nins sẽn get nus tʋʋma yelle

Sɩnd tẽngã  rãmb kõo  Burkĩna Faso nus tʋʋm lekols teed sõor sẽn ta  milyão 240 tɩ b sõng kom-bɩɩbã nus tʋʋma wɛɛngẽ. Sẽoog kiuug rasem a 2 yʋʋm 2019 soabã, b rɩka kũun n taas lekol ning b sẽn boond Continuer la lecture Sɩnd sõnga Burkĩna Faso lekols nins sẽn get nus tʋʋma yelle