“Perzidã“ Rok KABOORE reega BENẼ (BENIN) tẽnga taoor dãmba

Sig-noy kiuug rasem a 9 yʋʋm 2019 soabã, “perzidã“ Rok Mark Kiristẽ KABOORE, reega BENẼ tẽnga taoor dãmb kẽer Kosyam na-zakã pʋga. Yaa BENẼ tẽnga a taoor soaba a Patrik TALÕ n tʋʋm na-zakẽ Minisrã,a Paskal Irene KUPAKI, Minisr ning Continuer la lecture “Perzidã“ Rok KABOORE reega BENẼ (BENIN) tẽnga taoor dãmba

Naam kɩɩsdbã keoogda goofneerã t’a tall yẽsg hakɩk ne a tʋʋm-tʋmdbã

Burkĩna Faso tẽnga pʋga tʋʋmtʋʋdbã buud toor toor wilgda b su-pa nõag wakat fãa yaa woto la naam kɩɩsdbã sull wilg-yã b sek ninga b sẽn maand wakat fãa ne kiba-kɩtbã pʋgẽ. Yaa rẽ tɩ b kot tẽnga taoor damb Continuer la lecture Naam kɩɩsdbã keoogda goofneerã t’a tall yẽsg hakɩk ne a tʋʋm-tʋmdbã

Nin-sabls tẽng wĩndg sẽn lʋɩtẽ Evɛk rãmb na n talla tik-kaseng Waogdgo.

Tʋʋl-nif kiuug rasem 29 yʋʋm 2019 soabã, Burkĩna Faso la Nizɛɛr Evɛk rãmbã sull taoor saoaba, Musoyẽer Poll WEDRAOOGO sega kiba-kɩtbã Sãntr nasẽonall Kagdinall Poll Zũngrãan zakã pʋga, tɩ b sõse. Sɛkã võore, yaa tigs-kasenga, la b rat n maane, Continuer la lecture Nin-sabls tẽng wĩndg sẽn lʋɩtẽ Evɛk rãmb na n talla tik-kaseng Waogdgo.

Sãntr Noorbɛɛr Zãongã rãmb talla sõs-kasenga

Tʋʋl-nif kiuug rasem 27 yʋʋm 2019 soabã , Sãntr Noorbɛɛr Zãong ne sull a ye sẽn tar pak-n-taare n get kibayã kɩsg yell nin-sabls tẽng windg sẽn lʋɩtẽ talla sõsga. Sõasga gom-zug yaa «karen-saamb dãmbã sõor yaa wʋsg Waogdg lekollsã Continuer la lecture Sãntr Noorbɛɛr Zãongã rãmb talla sõs-kasenga

Wakat sẽn wat pʋgẽ perzidã Rok Kaboor na n ti kaaga “Arabɩ Sawudɩt“ rãmba

Tʋl-nif kiuug rasem 18 yʋʋm 2019 soabã, tẽnga taoor soab reega “Arabɩ Sawudit“ tẽnga nõ-rɛɛs sẽn be Burkĩna Faso wã, Kosyam na-zakã pʋga . A Walɩd BƐN Abdul Al sud wilgame ti bãmb wa n na taasa perzidã Rok Kaboor Continuer la lecture Wakat sẽn wat pʋgẽ perzidã Rok Kaboor na n ti kaaga “Arabɩ Sawudɩt“ rãmba