Gibo soog bʋ-kaoodbã paga b kʋlense.

Tõnd tẽngã baobg ning sẽn be Sayall soogã bʋ-kaoodb paga bʋ-kaod zakã kʋlens la b looge. Omega kiba-kɩtb pẽnega a Rodirg Bayala Avoka rãmbã sẽndika seb-gʋnd-kasenga, n na n bãng gofneem tagsg ne bʋ-kaod zakã sẽn pag a kʋlensã, b Continuer la lecture Gibo soog bʋ-kaoodbã paga b kʋlense.

A Farẽnsoa KOMPAOOR na n kẽnga «Parɩ» sẽn yaa «Farẽns» nã-tẽngã bʋʋ-kaodb taoor rundã, tʋʋlg kiuug rasem 28 daare

Rundã, Tʋʋlg kiuug rasem 28 wã daare a Farẽnsoa KÕMPAOOR na n kẽnga  « Parɩ » bʋʋ-kaoodbã taoore, sẽn kẽed ne Burkina Faso rãmb sẽn maan Koosg sebr n dat tɩ b tall ning kãnga n lebg n wa Burkina Faso ta Continuer la lecture A Farẽnsoa KOMPAOOR na n kẽnga «Parɩ» sẽn yaa «Farẽns» nã-tẽngã bʋʋ-kaodb taoor rundã, tʋʋlg kiuug rasem 28 daare

Naam wẽ-n-dɩk vaallã sẽn zĩnd 2015 yʋʋmdã pʋgẽ, a bʋʋdã na n le pak a kʋɩlense tʋʋlg kiuug rasem pisi la a ye raare.

Sodaasã bʋ-kaood ro-kaseng yiisa moooneg koɛɛg n wilg Burkĩna nin-buiidã la zamaan-zẽns rãmbə, tɩ naam wẽ-n-dɩk ning sẽn zĩnd 2015 yʋʋmdã pʋgẽ wã,  a bʋʋdã na n yɩɩ tʋʋlg kiuug rasem pisi la a ye raare. Moonegã koɛɛg wilgame tɩ Continuer la lecture Naam wẽ-n-dɩk vaallã sẽn zĩnd 2015 yʋʋmdã pʋgẽ, a bʋʋdã na n le pak a kʋɩlense tʋʋlg kiuug rasem pisi la a ye raare.