Tẽngã naab a Rok Mark siga Bobo tẽn-laagã pʋgẽ tʋʋlg kiuug rasem 29 raare

Tẽngã naab a  Rok Mark siga Obaasẽ Bobo tẽn-laagã pʋga  tʋʋlg kiuug rasem 29 raare, yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Yaa  tigrã naoor piig la a wɛ soabã  kʋɩlens pagbo, la b lebg n zĩnd n ....

Continue reading