Burkĩna Faso tiungung  roogã paama Evɛk paalle.

Tʋʋl-nif kiuug rasem 24 yʋʋm 2018 pʋgẽ Dedug Diyosɛsɛã paama Evɛke.  Pap no-rɛɛs a Musoyẽer Perzorziyo Bɛrtoldi sẽn be Burkĩna Faso wã,  tigma Dedug Kiris nebã n taas-b koɛɛga. A wilgame tɩ Labe Porspɛɛr Bonavãtɩɩr Ki,  Pap yãk-b lame tɩ b Continuer la lecture Burkĩna Faso tiungung  roogã paama Evɛk paalle.