Tẽngã naab a Rok Mark siga Bobo tẽn-laagã pʋgẽ tʋʋlg kiuug rasem 29 raare

Tẽngã naab a  Rok Mark siga Obaasẽ Bobo tẽn-laagã pʋga  tʋʋlg kiuug rasem 29 raare, yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Yaa  tigrã naoor piig la a wɛ soabã  kʋɩlens pagbo, la b lebg n zĩnd n ges sẽn yʋʋmd ning sẽn Continuer la lecture Tẽngã naab a Rok Mark siga Bobo tẽn-laagã pʋgẽ tʋʋlg kiuug rasem 29 raare

Farẽns tẽnga rãmb sõnga Burkina gofnɛɛma ne ligd sõor sẽn ta Milyar 19 la zaka tɩ b na n ges koobã la rɩɩba yelle

Yaa Minisr ning sẽn get Burkina faso arzɛkã koglg yelle a Rozin Koulbali ne Farẽns sull ning sẽn get yidgrã yelle « AFD » taoor soabã  a Tangui Deniel n maan nug tikrã Tʋʋlg kiuug rasem 29 yʋʋm 2018 yʋʋmdã, yaa ligd Continuer la lecture Farẽns tẽnga rãmb sõnga Burkina gofnɛɛma ne ligd sõor sẽn ta Milyar 19 la zaka tɩ b na n ges koobã la rɩɩba yelle

Sigr kiuug rasem 13 sẽn watã la Burkina Faso rãmb na n paam leokre, a Farẽnsoa Kõmpaoor zugu

Yaa sigr kiuug rasem 13 sẽn watã, la bʋʋ-kaoodbã na n kõ vẽnem Burkina faso rãmba sẽn da kos ta wa sak Burkina saarɩ wã rãmb taoore. Na kʋudra a Bɩlɛɛs Kõmpaoor yao a Farẽnsoa Kõmpaoor zĩnda « Parɩ » bʋʋ-kaood rooga Continuer la lecture Sigr kiuug rasem 13 sẽn watã la Burkina Faso rãmb na n paam leokre, a Farẽnsoa Kõmpaoor zugu

Farẽns tẽng « Zãndaarm » naab a a yembr n paama waoogre, ning kãnga maana kaalem tʋʋlg kiuugã rasem 23 daare

Rasma nu loogr poore, tẽng-gãand bãana Arno Beltram sẽn maan kalem « Od » tẽnga pʋg sẽn tu ne Tãnsob n soodsã sabaabo Farẽns rãmbã yãaka runda daarã n na n Waoog nin-kãnga.  Ya rẽ yinga, la farẽns tẽng naba Emanwɛll Makrõ Continuer la lecture Farẽns tẽng « Zãndaarm » naab a a yembr n paama waoogre, ning kãnga maana kaalem tʋʋlg kiuugã rasem 23 daare

A Farẽnsoa KOMPAOOR na n kẽnga «Parɩ» sẽn yaa «Farẽns» nã-tẽngã bʋʋ-kaodb taoor rundã, tʋʋlg kiuug rasem 28 daare

Rundã, Tʋʋlg kiuug rasem 28 wã daare a Farẽnsoa KÕMPAOOR na n kẽnga  « Parɩ » bʋʋ-kaoodbã taoore, sẽn kẽed ne Burkina Faso rãmb sẽn maan Koosg sebr n dat tɩ b tall ning kãnga n lebg n wa Burkina Faso ta Continuer la lecture A Farẽnsoa KOMPAOOR na n kẽnga «Parɩ» sẽn yaa «Farẽns» nã-tẽngã bʋʋ-kaodb taoor rundã, tʋʋlg kiuug rasem 28 daare

Burkina faso na n paama « bãnk » toor zalle, koobã la gʋʋlgã wɛɛngẽ

Sẽn na yɩlẽ n yidg tõnd tẽngã koobã ne gʋʋlgã  sên  yaa tônd têngã pipi arzɛkâ, Burkina faso na n paama ligd bĩngr la a pengr doogo  b sên boond tɩ « Bãnk » tɩ yaa koobã  ne gʋʋlgã  tʋʋm buud toor-toor Continuer la lecture Burkina faso na n paama « bãnk » toor zalle, koobã la gʋʋlgã wɛɛngẽ

Tõnd tẽngã rog-n-mik la kʋdemdã sɛk kãsenga na n paka a kʋɩls beeogo Bobo diulasso tẽnga pʋga.

Rõandã yʋʋmdã n tõkd  a Vuk piig la wɛ (19) soaba, yaa tʋʋlg kiuug rasem 24 n tãag tʋʋlg kiuugã a rasem 31 daare, la Burkina faso rog-n-mikã la a kʋdemdã buud toor-toor b sẽn boond tɩ « ɛs. ɛn. se. » Continuer la lecture Tõnd tẽngã rog-n-mik la kʋdemdã sɛk kãsenga na n paka a kʋɩls beeogo Bobo diulasso tẽnga pʋga.

Rũm-bãoonesã la rũm-bɛdã yel-gɛtb paama ligd sõor sẽn ta Milayaar 80 n na n ges gʋʋlgã tʋʋm yelle

Tʋʋlg kiuug rasem 17 yʋʋm 2018 yʋʋmdã pʋgẽ, tõnd tẽngã Minisr rãmb taoor soab tʋma a pʋgdg a yembre,  t’a tɩ kõ sore tɩ b na n pak tʋʋm-noy a yiibu, sẽn get rũm-bɛda la rũm-bãooneg ,gʋʋlg tʋʋm yidgr yelle, Continuer la lecture Rũm-bãoonesã la rũm-bɛdã yel-gɛtb paama ligd sõor sẽn ta Milayaar 80 n na n ges gʋʋlgã tʋʋm yelle

Lislaambã sull taoor dãmb tɩ kaaga Perzidã Rok Mark KABOORE

Tʋʋlg kiuug rasem piig la a wɛ wã daare, Perzidã Rok KABOOR reega lislaambã sull a yembre b sẽn boond tɩ « FAIB » wã taoor rãmb Kosyam. Seok Sidi Mahameed Kone wilgame: «  tõnd kaagrã võore,  yaa  sẽn  na n wilg d belem Continuer la lecture Lislaambã sull taoor dãmb tɩ kaaga Perzidã Rok Mark KABOORE