“Ze5 Sayɛllã” Minisr dãmb sũu tãp ne tãn-sobensoodsã

Sẽn sɩng ne tʋʋl-nif kiuug rasem 26 yʋʋm 2018 soabã, “Ze5 Sayɛllã” tẽns  sull taoor dãmb bee Waogdgo. Mali minisr ning sẽn get tũudmã yell sega Perzidã Rok Kaboore. Sɛkã pʋgẽ,  a kell n goma “Ze5” tẽns pʋgẽ Wẽn-tũudmã yelle. Continuer la lecture “Ze5 Sayɛllã” Minisr dãmb sũu tãp ne tãn-sobensoodsã

Ka la 2030 yʋʋmdã Weoogã bãag ka segd n le zĩnd moog ye.

Ãnduni wã rãmb yãka  tʋʋl-nif kiuug rasem 25 yʋʋmd fãa pʋgẽ, n na n zab ne weooga bãaga. Ra-kãnga b kʋmb n boonde-a lame tɩ zab ne weoog bãag raare. Rũndã Burkĩna Faso rãmb me tẽega daarã yelle. Perzidã Rok Continuer la lecture Ka la 2030 yʋʋmdã Weoogã bãag ka segd n le zĩnd moog ye.

Burkĩna Faso tiungung  roogã paama Evɛk paalle.

Tʋʋl-nif kiuug rasem 24 yʋʋm 2018 pʋgẽ Dedug Diyosɛsɛã paama Evɛke.  Pap no-rɛɛs a Musoyẽer Perzorziyo Bɛrtoldi sẽn be Burkĩna Faso wã,  tigma Dedug Kiris nebã n taas-b koɛɛga. A wilgame tɩ Labe Porspɛɛr Bonavãtɩɩr Ki,  Pap yãk-b lame tɩ b Continuer la lecture Burkĩna Faso tiungung  roogã paama Evɛk paalle.

Gibo soog bʋ-kaoodbã paga b kʋlense.

Tõnd tẽngã baobg ning sẽn be Sayall soogã bʋ-kaoodb paga bʋ-kaod zakã kʋlens la b looge. Omega kiba-kɩtb pẽnega a Rodirg Bayala Avoka rãmbã sẽndika seb-gʋnd-kasenga, n na n bãng gofneem tagsg ne bʋ-kaod zakã sẽn pag a kʋlensã, b Continuer la lecture Gibo soog bʋ-kaoodbã paga b kʋlense.

Tẽngã taoor soab ne naam-kɩɩsdbã zĩi ne taaba

Perzidã Rok KABOOR zĩnda ne naam-kɩɩsdbã sull taoor soab a Zefɩɩrẽ Gɛbre. Yẽsgã sɩnga yibeoog wakat piig la a ye wã sasa. Seg-taab-kãngã yaa bũmb sẽn maand yʋʋmde. La rõanda wã yaa tʋʋl-nif kiuug rasem 19 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ Continuer la lecture Tẽngã taoor soab ne naam-kɩɩsdbã zĩi ne taaba