Sull bedre ning sẽn get-a yõ-koglgã talla tigsga

Sig-noy kiuug rasem 17 yʋʋm 2018 soabã , perzidã Rok  Kaboor lʋɩɩ sull ning sẽn get-a tẽngã koglg sɛk kasengã taoore. Sɛkã poore, tẽngã taoor  wilgame tɩ rasem sẽn wat pʋgẽ, b na n gesa nin-buiidã yõ-  koglg yelle, yõ-koglg Continuer la lecture Sull bedre ning sẽn get-a yõ-koglgã talla tigsga

I .PE .SE (UPC) bõnyẽegã lebga gomtɩʋʋgo

I .PE .SE (UPC) bõnyẽegã, a politikã minim sã n saame, bɩ a bao tʋʋmde, la a bas politikã t’a bãngr saame. «A PMP » taoor dãmba : a Vẽesã Dabilgu, a Li Badara Wedraoo, a Wedraoogo Sãamdpawende, ne b tʋmd-n-taasã,  yaa bãmb la Continuer la lecture I .PE .SE (UPC) bõnyẽegã lebga gomtɩʋʋgo

Sig-noy kiuug rasem 18 Waga demiill sal de bãke wã, na n deega kiba-kɩtbã

Yʋn-kaseng ning b sẽn boond tɩ “Galyã” yʋngã, ya a vuk 21 soab la sẽn watã. Kibar yiime n wilg  t’a  na n zĩnda  Waga demiilll sɛkã ro-kaseng pʋgã, b tek-a-la zĩiga. Lebga  Waga demill sal de bãkeẽ wã, la Continuer la lecture Sig-noy kiuug rasem 18 Waga demiill sal de bãke wã, na n deega kiba-kɩtbã

Yʋʋm 2018 soabã no-loeer yĩnga Fosapa kõo kũuni

Sẽn kẽed ne yʋʋm 2018 soabã no-loeere, tʋʋm-noor a ye sẽn get sõng-sõng taab sulli,   sẽn sõngd nin-sabls tẽns rãmba tɩ b kʋʋng n boond (Fosapa) rɩka Milyão 80 n da rɩɩb n na n kõ burkĩna bɛɛmb 3150. Kũunã Continuer la lecture Yʋʋm 2018 soabã no-loeer yĩnga Fosapa kõo kũuni

Burkina Faso kẽes a toog n na n zab ne kom-pugli wã bãongo.

Sig-noy kiuug rasem a 9 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, sull sẽn be tõnd Afirik ka n zabd ne kom-pugli wã bãong kẽesgo  tɩ b  boond tɩ “UNFPA-UNICEF” taoor soab a Nafisatu Diop wa n pʋʋsa Moognaaba, la a wilgba a Continuer la lecture Burkina Faso kẽes a toog n na n zab ne kom-pugli wã bãongo.