Minisr Lorãs Marsall Yɩlbʋʋd wilga a sũ-noog ne kiba-kɩtbã

Sigr kiuug rasem 28 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, Minisr ning sẽn get : pagbã,  zagsã , la koms rãmbã yelle,  a Marsall Maari Lorãs Yɩlbʋʋd boola kiba-kɩtbã  «  braviya otɛll » sẽn be Waogdg ka wã. Boollã võore yaa sẽn na n Continuer la lecture Minisr Lorãs Marsall Yɩlbʋʋd wilga a sũ-noog ne kiba-kɩtbã

Gofneem tʋm-tʋmdbã sɩnga yẽsg ne gofneemã taoor soaba

Gofneem ne a tʋm-tʋmdbã sɩnga b yẽsgã sigr kiuug rasem 28 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Yẽsgã sɩnga yibeoog wakat a wɛ sasa. Yaa gofneemã taoor soab a Poll Kaba Keba n deeg tʋm-tʋmdb nins sẽn get tẽngã laog koglg yelle, Continuer la lecture Gofneem tʋm-tʋmdbã sɩnga yẽsg ne gofneemã taoor soaba

A Rok Kaboor maana a naamã yʋʋm a yiib la pʋsʋkã gɛɛla

Perzidã Rok Kaboor zĩnda Radiyo savand ɛf ɛm sigr kiuug  rasem 23 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, n maan sõasg ne kiba-kɩtbã, sõasg ning b sẽn boond tɩ  minit koabga, tɩ d wʋm yellã võorã. Sõasgã  yɩɩ ne moorã goam  la Continuer la lecture A Rok Kaboor maana a naamã yʋʋm a yiib la pʋsʋkã gɛɛla

Burkĩna Faso koms rãmbã paama sɛk ne tẽngã naaba

Koms rãmbã tigs-kaseng ne tẽngã taoor dãmb paka a kʋɩlens sigr kiuug rasem 20 n ta a rasem 21 yʋʋm 2018 yʋʋmdã pʋgẽ. Tigsgã sɩnga ne “peremye minisr”   Poll Kaba Keba. Yaa yẽ n  kõ sore,  tɩ tigs-kasengã na n Continuer la lecture Burkĩna Faso koms rãmbã paama sɛk ne tẽngã naaba

« PƐNDƐƐSÃ » na n talla sɛk Waogdg ka

Minisr ning sẽn get laogã yelle a Rozind Kulbali sega kiba-kɩtbã sigr kiuug rasem 19 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, n na n wilg-b « PƐNDƐƐSà» sẽn kẽnd toto zamaan-zẽnsã pʋgẽ. Seg-taaba, a to n na n zĩnd sẽoog kiuug rasem a Continuer la lecture « PƐNDƐƐSà » na n talla sɛk Waogdg ka

Sa-koomã maana sãanga Abidzã tẽngã pʋgẽ.

Sigr kiuug rasem 19 raare, saagã maana sãang Kodivoaar soolmẽ tẽng ning b sên boond t’a Abidzã wã, tũu ne sa-kaseng sẽn sɩng niib yʋngẽ n tãag yibeoogã wakat a wae  sasa. Saagã sẽn yɩ sa-kasenga, kɩtame  t’a Abidzã tẽngã Continuer la lecture Sa-koomã maana sãanga Abidzã tẽngã pʋgẽ.