« Galop» sullã tɩ kaaga Asãmble wã taoor soaba

Sẽoog kiuug rasem 23 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, Asãmble wã taoor soab a Alasan Bala Sakãnd reega sull ning b sẽn boond tɩ “Galopã”. Yaa tẽngã taoor soab paga a Sika Kaboor n lʋɩ sullã taoore, tɩ b kẽnge. Yaa Continuer la lecture « Galop» sullã tɩ kaaga Asãmble wã taoor soaba

Afirik wĩndg sẽn lʋɩtẽ n paas tẽng yʋʋr sẽn boond tɩ « Kɩaad » (Tchad), rog-n-mik nanambs la dĩin taoor dãmb sega taaba

Sẽoog kiuug rasem 24 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, Perzidã Rok Kaboor kõo sor tɩ tik-kaseng  pak a kʋlens Waogdgo. Yaa Afirik tẽns neb ka tɛk n zĩnd n kɩɩs taaba nin-buiidã fɩɩgr wɛɛngẽ. Yaa rog-n-mik nanambse dĩin taoor dãmba, n Continuer la lecture Afirik wĩndg sẽn lʋɩtẽ n paas tẽng yʋʋr sẽn boond tɩ « Kɩaad » (Tchad), rog-n-mik nanambs la dĩin taoor dãmb sega taaba

A Matiyaas Tãnkoano lebga « Seyɛse” wã taoor soaba

Tʋʋm-noor ning sẽn get kibayã kɩsg na-kẽndr na tũ sore, tɩ b boond tɩ “Seyɛse” wã paama taoor soaba. Tʋʋm-noorã tʋm-tʋmd zĩnda ne taab sẽoog kiuug rasem 20 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ n yãk b taoor soaba. Hal sẽng sɩng Continuer la lecture A Matiyaas Tãnkoano lebga « Seyɛse” wã taoor soaba

A Zefɩɩrẽ DIABRE le lʋɩɩ « IPESE » (UPC) wã taoore

Sẽn kẽed ne « IPESE » (UPC) naoor a yiib soab tik-kasenga,  b maan-a-la sẽoog kiuug rasem 21 n a rasem 22 yʋʋm 2018 soabã Waga deemill balã zakẽ.   « IPESE » wã  pagtɩ tãb-biis kõ a Zefɩirẽ DIABRE sɩda, n  le yãk-a Continuer la lecture A Zefɩɩrẽ DIABRE le lʋɩɩ « IPESE » (UPC) wã taoore

Zab ne tẽng-n-biilim kaoolgã lebga bãag burkĩn-bil fãa sẽn segd n bob a loko.

Tẽng-n-bi-tɩrlmã na lebg n wa a zĩigẽ yĩnga, sul-paall n doge, tɩ b boond “Tẽng-n-biilim Tamasɩra”. Yaa nin-zaals sẽn ka maand Politik sulli. La sullã rãmb zĩnga, b sullã, sẽoog kiuug rasem 19 yʋʋm 2018 yʋʋmdã pʋgẽ. Sullã zĩnga ne Continuer la lecture Zab ne tẽng-n-biilim kaoolgã lebga bãag burkĩn-bil fãa sẽn segd n bob a loko.