Sãnemã  tikr b sẽn boond   tɩ “Samao”   wã  maanda a naoor a tãab soab tig-tẽegre

Nin-sabls tẽnsẽ tẽn-gãongã pʋg laog wala sãnemã, b na n tũ so-bʋg t’a yɩ laog sẽn tõe n kẽes yõod n kaoose, tẽnsã yidgr wɛɛngẽ? Gom-kãngã n yɩ a naoor a tãab soabã tigr gom-zugu, a Rok Kaboor sẽn yãk Continuer la lecture Sãnemã  tikr b sẽn boond   tɩ “Samao”   wã  maanda a naoor a tãab soab tig-tẽegre

Kiba-kɩtbã zĩnda ne taab Kʋdgo , n na n sɛglg tik kasẽng nĩng b sẽn boond tɩ  » IYAKO »( UACO) 2019 yʋʋmdã

Bõn-bɩʋʋg kiuug rasem 21 ne a 22 yʋʋm 2018 soabã,  kiba-kɩtbã taoor dãmba, la kiba-kɩtb sula buud toor-toor taoor rãmb zĩnda ne taab taab Kʋdgo. B Zĩndgã võore, yaa sẽn na n zĩnd n tags  tõnd nin-sabls tẽnsẽ kibayã kũun Continuer la lecture Kiba-kɩtbã zĩnda ne taab Kʋdgo , n na n sɛglg tik kasẽng nĩng b sẽn boond tɩ  » IYAKO »( UACO) 2019 yʋʋmdã

Burkĩn-bil a ye n paam zug zẽkr kũuni zae wã tʋʋm minim wɛɛngẽ

Bõnbɩʋʋng kiuug rasem 24 yʋʋm 2018 pʋgẽ, a Yakub Sawadg sẽn tar yʋʋm 78 wã paam zug zẽkr kũuni. Yaa sẽn ta yʋʋm pis 40 rũndã, la a yãk rasempʋɩ-peell a yembr Yaadtẽng soogã, n na n  tu zae wã Continuer la lecture Burkĩn-bil a ye n paam zug zẽkr kũuni zae wã tʋʋm minim wɛɛngẽ

Pagb la kamb nins sẽn vʋɩ soaya zut vɩɩm yell manegre

Minisr ning sẽn get pagbã la sõng-sõng taabã, n paas zagsã yell  talla sɛk ne kiba-kɩtbã bõn-bɩʋʋng kiuug rasem  21 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Tikrã võore, yaa sẽn na n maan gɛɛla, sẽn kẽed ne pagb la b sẽn yõg Continuer la lecture Pagb la kamb nins sẽn vʋɩ soaya zut vɩɩm yell manegre

Fespako maanda a naoor 26 soab tigri

Lamusã bõn-bɩʋʋng kiuug rasem 20 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Badaare, Fespako wã tigr soagendb talla sɛk ne kiba-kɩtbã Waogdgo, Rãn hotɛll Sõmkɛta, n na n kõ sor tɩ Fespako yʋʋm 50 tig-tẽegr sẽn na n zĩnd yʋʋm 2019 soabã seglgo. Continuer la lecture Fespako maanda a naoor 26 soab tigri