Sãnemã  tikr b sẽn boond   tɩ “Samao”   wã  maanda a naoor a tãab soab tig-tẽegre

Nin-sabls tẽnsẽ tẽn-gãongã pʋg laog wala sãnemã, b na n tũ so-bʋg t’a yɩ laog sẽn tõe n kẽes yõod n kaoose, tẽnsã yidgr wɛɛngẽ? Gom-kãngã n yɩ a naoor a tãab soabã tigr gom-zugu, ....

Continue reading

Kiba-kɩtbã zĩnda ne taab Kʋdgo , n na n sɛglg tik kasẽng nĩng b sẽn boond tɩ  » IYAKO »( UACO) 2019 yʋʋmdã

Bõn-bɩʋʋg kiuug rasem 21 ne a 22 yʋʋm 2018 soabã,  kiba-kɩtbã taoor dãmba, la kiba-kɩtb sula buud toor-toor taoor rãmb zĩnda ne taab taab Kʋdgo. B Zĩndgã võore, yaa sẽn na n zĩnd n tags  ....

Continue reading