Rog-n-mik wẽnda ko-rẽgd (pʋgdg a yoob soaba)

1.Lagemyamalgre, ad burkĩn-bi wã, nonga sɩda la kõ taab sugri, tɩ d ba-yirã le rɩk vʋɩ-sõng sore, wa d yaab-rãmb wẽndẽ. B rata rẽ, tɩ   b yaab-rãmb zãms-b-la yẽsgo, la zems-taaba, ma-biiri la saam-biir vɩɩmdgo. B yaab-rãmb zãms-b-la rẽ, sẽn Continuer la lecture Rog-n-mik wẽnda ko-rẽgd (pʋgdg a yoob soaba)

Radiyo Vatikã kiba-kɩt n sõsd ne Museyẽer Gabrɛll Sayaoogo

Museyẽer Gabrɛll Sayaoog sẽn be Rom tẽng kom-bɩɩbã tikr yĩnga, Radiyo Vatikã kiba-kɩta a Pɛɛr Bogeoko pẽneg-b lame,  n na n kelg b tagsg ning sẽn be ne-ba, sẽn kẽed Burkĩna Faso la Nizɛɛr kom-bɩɩbã vɩɩm tẽebã pʋgẽ, la nasaara Continuer la lecture Radiyo Vatikã kiba-kɩt n sõsd ne Museyẽer Gabrɛll Sayaoogo

A Apolineer Kõmpaoor lebga lɛɛbdbã sul-kaseng taoor soaba.

Zĩ-likr kiuug rasem 25 yʋʋm 2018 soabã, tɛka, lebga a Apolineer Kõmpaoor sẽn n ya sull ning b sẽn boond tɩ “Planoor Afirik” taoor soabã, la b yãk yã, t’a lebg Burkĩna Faso lɛɛbdbã sul-kaseng taoor soaba. A Apolineer Kõmpaoore, Continuer la lecture A Apolineer Kõmpaoor lebga lɛɛbdbã sul-kaseng taoor soaba.

Sɩyao yʋʋm 2018 soabã na n paka a kʋɩlens ka ne ka

Minisr ninga sẽn get nus-tʋʋma yelle,  a Harʋn KABOOR wilga zĩ-likr rasem 23 raare,  tɩ ãnduni wã nug-tʋʋm-mitbã  seg-taab tigr b sẽn boond tɩ Sɩyao wã sɩngda zi-likr kiuug rasem 26 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, la a na n  tɩ Continuer la lecture Sɩyao yʋʋm 2018 soabã na n paka a kʋɩlens ka ne ka

Tik-kaseng ning sẽn na n gom pagbã la kom-pugli wã bãong yellã kʋɩlens pakame

Zĩ-likr kiuug rasem 22 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, gofneerã taoor soaba a Poll Kaba Keba kõo sor tɩ b na n pak seg-taabã. Yaa sẽn na n zĩnd ne taab  n gom pagbã la kom-pugli wã bãong kẽesg yelle. Sɛkã Continuer la lecture Tik-kaseng ning sẽn na n gom pagbã la kom-pugli wã bãong yellã kʋɩlens pakame

A Emelind Zugmoogr sẽn ya « ɛrtebe” Radiyo wã kiba-kɩtã, n yɩ kiba-kɩtbã gãn-daoog yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ

Waoor kũun ninga b sẽn kõt yʋʋmd-yʋʋmd fãa a Noorbɛɛr Zãong yʋʋr yĩnga, yaa kiba-kɩt a Emilind Zugmoogr n dɩk-a. Zĩ-likr kiuug rasem 20 yʋʋm 2018 saobã daare,  « ɛrtebe »Radiyo wã kiba-kita a Emelind Zugmoogre, yẽ n  paam kũun-kaseng ning b Continuer la lecture A Emelind Zugmoogr sẽn ya « ɛrtebe” Radiyo wã kiba-kɩtã, n yɩ kiba-kɩtbã gãn-daoog yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ

Nin-naand ning b sẽn na n naane n tẽegd a Toma Sãnkar yellã, a pipi tãn-koeemdã rɩglame

Sull ning b sẽn zĩng t’a get kapitɛnd Toma Sãnkar nin-naandã rãmb rɩgla  pipi tãn-koeemdã zĩ-likr kiuug rasem 15 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Ra-kãng yaa raar sẽn kell n seg raar ning b sẽn kʋ-a wã tẽegre. Zĩ-likr kiuug 1987 Continuer la lecture Nin-naand ning b sẽn na n naane n tẽegd a Toma Sãnkar yellã, a pipi tãn-koeemdã rɩglame