A Emelind Zugmoogr sẽn ya « ɛrtebe” Radiyo wã kiba-kɩtã, n yɩ kiba-kɩtbã gãn-daoog yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ

Waoor kũun ninga b sẽn kõt yʋʋmd-yʋʋmd fãa a Noorbɛɛr Zãong yʋʋr yĩnga, yaa kiba-kɩt a Emilind Zugmoogr n dɩk-a. Zĩ-likr kiuug rasem 20 yʋʋm 2018 saobã daare,  « ɛrtebe »Radiyo wã kiba-kita a Emelind Zugmoogre, yẽ ....

Continue reading

Nin-naand ning b sẽn na n naane n tẽegd a Toma Sãnkar yellã, a pipi tãn-koeemdã rɩglame

Sull ning b sẽn zĩng t'a get kapitɛnd Toma Sãnkar nin-naandã rãmb rɩgla  pipi tãn-koeemdã zĩ-likr kiuug rasem 15 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ. Ra-kãng yaa raar sẽn kell n seg raar ning b sẽn kʋ-a ....

Continue reading