« Owɛnze hunger free world » rãmb sẽbga b kalle n na n zab ne rɩ-paoorã

Sapaolg kiuug rasem 27 yʋʋm 2018 soabã , «  Owɛnze hunger free world » n  paas kiba-kɩtb sull a ye, sẽn  get rɩ-paoorã yell tɩ kẽnga Kagdinall Filip WEDRAOOG nengẽ. Mise Federik Yɩlbʋʋd sẽn ya «  Owɛnze hunger free world » sullã Continuer la lecture « Owɛnze hunger free world » rãmb sẽbga b kalle n na n zab ne rɩ-paoorã

« OSEYI » tikr naoor a yopoe soabã na n zĩnda Burkĩna Faso

Sapaolg kiuug rasem 30 n ta yʋʋm-sar kiuug pipi daare, tigs-kaseng n na n pak a kʋɩls Burkĩna Faso na-tẽngã. Tigsgã yaa minisr dãmb nins  sẽn  get pagbã yell tõnd ninsabls tẽnsã pʋsẽ, bãmb n na n zĩnd ne taab Continuer la lecture « OSEYI » tikr naoor a yopoe soabã na n zĩnda Burkĩna Faso

Zenerall Zɩlbɛɛr Gengeer wilgame tɩ yẽ pa yɩ naam n wẽ-n-dɩkã zu-raoog ye

Sapaolg kiuug rasem 26 yʋʋm 2018 soabã, Zenerall Zɩlbɛɛr Gengeer yalsa sodaasã bʋ-kaodb taoore,    la a wilga woto:«mam pa lʋɩ naam wẽ-n-dɩkã taoor ye. Mam leb n pa wa ne a yamã, m  pa maan yell ning neb wʋsg sẽn Continuer la lecture Zenerall Zɩlbɛɛr Gengeer wilgame tɩ yẽ pa yɩ naam n wẽ-n-dɩkã zu-raoog ye

Tigung Katolikã taoor dãmb tagsa naongã rãmb yelle

Sapaolg kiuug rasem 18 yʋʋm 2018 soabã, yɩɩ naong rãmb daare. Burkĩna Faso ka, yɩɩ « palɛ de ɛspor » sẽn be  Waga demill wã la b maan-a, la tʋʋmdã maana Kagdinall Filip WEDRAOOG taoore. Sẽn kẽed ne b sẽn yãk daar Continuer la lecture Tigung Katolikã taoor dãmb tagsa naongã rãmb yelle

Pagbã soog-b-mens tigr sẽn wat yʋʋm 2019 soabã fu-pok zoe yiime

Sapoalg kiuug rasem 16 yʋʋm 2018 soabã pʋgẽ, minisr ning sẽn get pagba, sõng-sõng taaa, la zagsã vɩɩm yell talla sɛk ne kiba-kɩtbã. Sɛkã võore, yaa sẽn na n wilg-b pagbã soog-b-mens tigri, b maand yʋʋmd-yʋʋmd fãa wã, a yʋʋm Continuer la lecture Pagbã soog-b-mens tigr sẽn wat yʋʋm 2019 soabã fu-pok zoe yiime

Waogdg na-tẽngã paama so-kasenga (esãnzɛr ) a naas-n-soaba

Sapaolg kiuug rasem 15, yʋʋm 2018 soabã, Perzidã Rok Mark Kiristẽ Kaboor tɩ kõo sor tɩ b pak so-kaseng a ye b sẽn boond tɩ « Esãnzɛr di Noorã » kʋɩlense. Yaa Tãmpʋy sẽn ya Waogdg sak a yembr pʋg la b Continuer la lecture Waogdg na-tẽngã paama so-kasenga (esãnzɛr ) a naas-n-soaba