« Owɛnze hunger free world » rãmb sẽbga b kalle n na n zab ne rɩ-paoorã

Sapaolg kiuug rasem 27 yʋʋm 2018 soabã , «  Owɛnze hunger free world » n  paas kiba-kɩtb sull a ye, sẽn  get rɩ-paoorã yell tɩ kẽnga Kagdinall Filip WEDRAOOG nengẽ. Mise Federik Yɩlbʋʋd sẽn ya «  ....

Continue reading

Zenerall Zɩlbɛɛr Gengeer wilgame tɩ yẽ pa yɩ naam n wẽ-n-dɩkã zu-raoog ye

Sapaolg kiuug rasem 26 yʋʋm 2018 soabã, Zenerall Zɩlbɛɛr Gengeer yalsa sodaasã bʋ-kaodb taoore,    la a wilga woto:«mam pa lʋɩ naam wẽ-n-dɩkã taoor ye. Mam leb n pa wa ne a yamã, m  pa maan ....

Continue reading