Ekovi taoor soabã maana yam wekr sɛb a yiib zulukri

Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 29 yʋʋm 2019 soabã pʋgẽ, Ekovi taoor soab a Nazĩndgũba Feligs Kaboor leb maana tʋʋm-sõngo. Rẽ yĩnga, “Sɩlg pʋga, gãn-daoog bee be”?. Seb-kãng yɩɩ sebr sẽn karem nasaar tẽnse, la nin-sabls tẽnse. Yaa sebr sẽn paam zu-zẽkr Continuer la lecture Ekovi taoor soabã maana yam wekr sɛb a yiib zulukri

Zĩn-dãmbã zãgsa rũmsã n kẽ ninsaalbã

Yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 24 yʋʋm 2019 soabã pʋgẽ, Asosɛsẽo Waltɛɛr soaba a Lahagi Sɩgre Abdulae boola, kiba-kɩtbã Waogdgo, Inivɛrsite ning sẽn be Esãnzɛɛr de lɛstã yagende, n taas-b koeesẽ, sẽn kẽed ne zĩn-dãmbã wɛɛngẽ. Lahagi wilgame : «zĩn-dãmbã tara tõog buud toor-toore, Continuer la lecture Zĩn-dãmbã zãgsa rũmsã n kẽ ninsaalbã

Porze paall la b siglg n na n sõng pagbã la kom-bɩɩbã

Sẽn tũ ne  nasẽo zini sull  sẽn get yidgrã yelle, tɩ b boond « Piniidã » (PNUD) sõngre, ministɛɛr ning sẽn get kom-bɩɩbã la nus tʋʋma yell zĩng Porze b sẽn bonnd tɩ  « porfezɛk » yʋʋm-vẽkr kiuug rasem 22 yʋʋm 2019 soabã pʋgẽ. Continuer la lecture Porze paall la b siglg n na n sõng pagbã la kom-bɩɩbã