Ãndũni sull ning sẽn get rɩɩbã yell yãaga Perzidã Rok Kaboore

Tʋʋlg kiuug rasem 28 yʋʋm 2019 soabã, perzidã Rok Kaboor reega ãndũni wã sull ning sẽn get koobã la rɩɩbã yell ( Fawo) wã no-rɛɛs  a Doktɛɛr Lotfi Alal. Perzidã Rok Kaboor rɩka noor n na n kɩt tɩ lekollã Continuer la lecture Ãndũni sull ning sẽn get rɩɩbã yell yãaga Perzidã Rok Kaboore

A Yakuba Izak Zɩɩda wilgame t’a tõe n kẽe na-baoorã pʋg yʋʋm 2020 sẽn watã

Burkĩna Faso tãrsisẽo wã gofneer taoob a Izak Zɩɩda, sẽn be Kanada hal yʋʋm 2016 soabã pʋgẽ, talla sõasg ne Fãrãs 24 kiba-kɩtbã. Sõasgã pʋgẽ a wilgame tɩ bũmb pa gɩdg t’a ra bao naamã yʋʋm 2020 soabã pʋg ye. Continuer la lecture A Yakuba Izak Zɩɩda wilgame t’a tõe n kẽe na-baoorã pʋg yʋʋm 2020 sẽn watã

Naab a Zɩɩd wẽnd tõod limor a piig la a yiib soaba

1.Lagemymalgre, a Yãpĩnd biig yʋʋr bonda a Pawãnyĩmda. Bag-kɩɩsa, n zɩt bag-waooga. Naab a Zɩɩdwẽnd kamb wilgame:” raya pʋgẽ ray n be, ra-kãens yaa ray naab a Zɩɩdwẽnd sẽn yãke, n keoogd b kambã. B keoogd-b lame sẽn na yɩl Continuer la lecture Naab a Zɩɩd wẽnd tõod limor a piig la a yiib soaba