Nin-sabls tẽng wĩndg sẽn lʋɩtẽ Evɛk rãmb na n talla tik-kaseng Waogdgo.

Tʋʋl-nif kiuug rasem 29 yʋʋm 2019 soabã, Burkĩna Faso la Nizɛɛr Evɛk rãmbã sull taoor saoaba, Musoyẽer Poll WEDRAOOGO sega kiba-kɩtbã Sãntr nasẽonall Kagdinall Poll Zũngrãan zakã pʋga, tɩ b sõse. Sɛkã võore, yaa tigs-kasenga, ....

Continue reading