Nin-sabls tẽng wĩndg sẽn lʋɩtẽ Evɛk rãmb na n talla tik-kaseng Waogdgo.

Tʋʋl-nif kiuug rasem 29 yʋʋm 2019 soabã, Burkĩna Faso la Nizɛɛr Evɛk rãmbã sull taoor saoaba, Musoyẽer Poll WEDRAOOGO sega kiba-kɩtbã Sãntr nasẽonall Kagdinall Poll Zũngrãan zakã pʋga, tɩ b sõse. Sɛkã võore, yaa tigs-kasenga, la b rat n maane, Continuer la lecture Nin-sabls tẽng wĩndg sẽn lʋɩtẽ Evɛk rãmb na n talla tik-kaseng Waogdgo.

Sãntr Noorbɛɛr Zãongã rãmb talla sõs-kasenga

Tʋʋl-nif kiuug rasem 27 yʋʋm 2019 soabã , Sãntr Noorbɛɛr Zãong ne sull a ye sẽn tar pak-n-taare n get kibayã kɩsg yell nin-sabls tẽng windg sẽn lʋɩtẽ talla sõsga. Sõasga gom-zug yaa «karen-saamb dãmbã sõor yaa wʋsg Waogdg lekollsã Continuer la lecture Sãntr Noorbɛɛr Zãongã rãmb talla sõs-kasenga

Wakat sẽn wat pʋgẽ perzidã Rok Kaboor na n ti kaaga “Arabɩ Sawudɩt“ rãmba

Tʋl-nif kiuug rasem 18 yʋʋm 2019 soabã, tẽnga taoor soab reega “Arabɩ Sawudit“ tẽnga nõ-rɛɛs sẽn be Burkĩna Faso wã, Kosyam na-zakã pʋga . A Walɩd BƐN Abdul Al sud wilgame ti bãmb wa n na taasa perzidã Rok Kaboor Continuer la lecture Wakat sẽn wat pʋgẽ perzidã Rok Kaboor na n ti kaaga “Arabɩ Sawudɩt“ rãmba

Perzidã Rok Kaboor wilgame t’a wʋma a Bilɛs Kõmpaoor yam yãkrã

Minisr nĩng sẽn get kibayã kɩsg yelle, n le yaa gofneema nõ-rɛs yiisa koeeg n wilg ti burkĩna faso tẽnga taoor soab wilgame t’a wʋma a Bilɛs Kõmpaoor yam yãkrã . Sẽn tu ne a sẽn gʋls sebre, a Bilɛs Continuer la lecture Perzidã Rok Kaboor wilgame t’a wʋma a Bilɛs Kõmpaoor yam yãkrã