“OKADƐƐS” “Omonye” rãmbã talla seg taaba

Sig-noy kiuug rasem 22 yʋʋm 2019 soabã, perɛtr nins sẽn get “OKADƐƐSÔ yell Waogdg diyosɛsã parwaas rãmb pʋsẽ sega taab Katedrale.  Sɛkã,  yaa sẽn na n maan b yʋʋmdã gɛɛla, la b pʋɩ taab yam-dãmba, tʋʋmdã na kẽng taoor wɛɛngẽ. Continuer la lecture “OKADƐƐS” “Omonye” rãmbã talla seg taaba

Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ “Evɛk“ rãmba sek kãseng baasa ne “Mess“ Yagma

Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ Evek rãmba sull b sẽn boond tɩ “Recowa Serawo“ (RECOWA-CERAO) wã tigs kãseng a naoor a tãab (3) soabã sẽn sɩng sig-noy kiuug rasem 13 yʋʋm 2019 soabã  sẽn tigm  “Evɛk“ rãmb la “Kagdinaal“ rãmb Continuer la lecture Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ “Evɛk“ rãmba sek kãseng baasa ne “Mess“ Yagma

“Perzidã“ Rok KABOORE reega BENẼ (BENIN) tẽnga taoor dãmba

Sig-noy kiuug rasem a 9 yʋʋm 2019 soabã, “perzidã“ Rok Mark Kiristẽ KABOORE, reega BENẼ tẽnga taoor dãmb kẽer Kosyam na-zakã pʋga. Yaa BENẼ tẽnga a taoor soaba a Patrik TALÕ n tʋʋm na-zakẽ Minisrã,a Paskal Irene KUPAKI, Minisr ning Continuer la lecture “Perzidã“ Rok KABOORE reega BENẼ (BENIN) tẽnga taoor dãmba

Naam kɩɩsdbã keoogda goofneerã t’a tall yẽsg hakɩk ne a tʋʋm-tʋmdbã

Burkĩna Faso tẽnga pʋga tʋʋmtʋʋdbã buud toor toor wilgda b su-pa nõag wakat fãa yaa woto la naam kɩɩsdbã sull wilg-yã b sek ninga b sẽn maand wakat fãa ne kiba-kɩtbã pʋgẽ. Yaa rẽ tɩ b kot tẽnga taoor damb Continuer la lecture Naam kɩɩsdbã keoogda goofneerã t’a tall yẽsg hakɩk ne a tʋʋm-tʋmdbã