Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ “Evɛk“ rãmba sek kãseng baasa ne “Mess“ Yagma

Ninsabls tẽns wĩndg sẽn lʋɩtẽ Evek rãmba sull b sẽn boond tɩ “Recowa Serawo“ (RECOWA-CERAO) wã tigs kãseng a naoor a tãab (3) soabã sẽn sɩng sig-noy kiuug rasem 13 yʋʋm 2019 soabã  sẽn tigm  ....

Continue reading