“Perzidã“ Rok KABOORE reega BENẼ (BENIN) tẽnga taoor dãmba

Sig-noy kiuug rasem a 9 yʋʋm 2019 soabã, “perzidã“ Rok Mark Kiristẽ KABOORE, reega BENẼ tẽnga taoor dãmb kẽer Kosyam na-zakã pʋga. Yaa BENẼ tẽnga a taoor soaba a Patrik TALÕ n tʋʋm na-zakẽ Minisrã,a Paskal Irene KUPAKI, Minisr ning Continuer la lecture “Perzidã“ Rok KABOORE reega BENẼ (BENIN) tẽnga taoor dãmba

Naam kɩɩsdbã keoogda goofneerã t’a tall yẽsg hakɩk ne a tʋʋm-tʋmdbã

Burkĩna Faso tẽnga pʋga tʋʋmtʋʋdbã buud toor toor wilgda b su-pa nõag wakat fãa yaa woto la naam kɩɩsdbã sull wilg-yã b sek ninga b sẽn maand wakat fãa ne kiba-kɩtbã pʋgẽ. Yaa rẽ tɩ b kot tẽnga taoor damb Continuer la lecture Naam kɩɩsdbã keoogda goofneerã t’a tall yẽsg hakɩk ne a tʋʋm-tʋmdbã