Burkĩna Faso reem-rɛɛmdbã sõor pasaame

Sẽoog kiuug rasem 22 yʋʋm 2019 soabã, a Ãryat NINKƐƐM sega  kiba-kɩtbã n wilg a pipi kasɛt b sẽn boond tɩ « alboma». « Albomã » yʋʋr yaa « vɩɩmã kõbgo ». Kasɛtã yaa yɩɩl piig 10  n be a pʋgẽ. Yɩɩnyɩɩnd a Ãryat NINKƐƐM yaa Continuer la lecture Burkĩna Faso reem-rɛɛmdbã sõor pasaame

Fãrãns bʋ-kaoorã kõo sor tɩ b tall a Fãrensoa KÕMPAOOR t’a tɩ sak sari taoor Burkĩna Faso

Sẽong kiuug rasem a 4 yʋʋm 2019 soabã, Fãrãs bʋ-kaood ro-kasẽngã “Kʋʋr de kasasẽo” wã ( Cour de cassation) kõo sor t’̃a Farensoa KÕMPAOORE tɩ  sak Burkĩna Faso sari wã, kiba-kɩta a Noorbɛɛr ZÃNGO kʋʋbã wɛɛngẽ. Sẽn na n yɩlẽ Continuer la lecture Fãrãns bʋ-kaoorã kõo sor tɩ b tall a Fãrensoa KÕMPAOOR t’a tɩ sak sari taoor Burkĩna Faso

Burkĩna Faso moeembã la dĩin buud toor-toor naaga taab n lok noorã

Yaa kiuug a ye  tõre, la Burkĩna Faso moeembã ra be ko-yũud pʋgẽ, la sẽoog kiuug rasem a 4 yʋʋm 2019 soabã noorã lokame. Rõanda yʋʋmdã, b pʋʋsgã gom-zug yaa nin-buiidã na lagem taab n vɩɩmde, ma biir la saam-biir Continuer la lecture Burkĩna Faso moeembã la dĩin buud toor-toor naaga taab n lok noorã