Fãrãns bʋ-kaoorã kõo sor tɩ b tall a Fãrensoa KÕMPAOOR t’a tɩ sak sari taoor Burkĩna Faso

Sẽong kiuug rasem a 4 yʋʋm 2019 soabã, Fãrãs bʋ-kaood ro-kasẽngã “Kʋʋr de kasasẽo” wã ( Cour de cassation) kõo sor t’̃a Farensoa KÕMPAOORE tɩ  sak Burkĩna Faso sari wã, kiba-kɩta a Noorbɛɛr ZÃNGO kʋʋbã ....

Continue reading