Naam kɩɩsdbã sull kotame tɩ b lub gofne-kãngã, la b sigl a to

IPESE la naam kɩɩsdbã yiisa mooneg koɛɛg n wilg tɩ sẽn tũ ne nin-wẽnsã sẽn maan tʋʋm-yook ning sa-sik kiuug rasem 19 yʋʋm 2019 soabã Kutugu Sum soolmẽ wã bɩ  tẽngã taoor soab lebg n maneg n siglg gofneerã. B Continuer la lecture Naam kɩɩsdbã sull kotame tɩ b lub gofne-kãngã, la b sigl a to

Neb nins sẽn zoe n bas b tẽnsã yell na n paama malgre

Nasẽo zini rãmb yãka sa-sik kiuug rasem 19 daare, yʋʋm 2019 soabã n na n tẽeg ãdem biisã  sõng-sõng taab yelle. Burkĩna Faso ministɛɛr ning sẽn get pagbã, sõng-sõng taabã, la zagsã yell talla sɛk kiba-kɩtbã, n wilg-b tʋʋm nins Continuer la lecture Neb nins sẽn zoe n bas b tẽnsã yell na n paama malgre

Burkĩna Faso moeembã pʋʋsa laafɩ la vɩɩmd-n-taarã yĩnga

Sa-sik kiuug rasem 11 yʋʋm 2019 soabã Burkĩna Faso moeembã naaga taab Palaas de la nasẽo n pʋʋs kibsã. Kell n yɩɩ wakat b sẽn kos Wẽnde laafɩ, vɩɩmd-n-taar la wʋm taaba Burkĩna Faso ne taab yĩnga. Lɩslaambã sull kaseng Continuer la lecture Burkĩna Faso moeembã pʋʋsa laafɩ la vɩɩmd-n-taarã yĩnga

Naam kɩɩsdbã sull wilgame tɩ minisr ning sẽn get sãnmã tʋʋm yell segd n basa tʋʋma

IPESE, sẽn be  naam kɩɩsdbã sull taoorã, wilga sa-sik kiuug rasem a 7 yʋʋm 2019 tɩ minisr Umaru IDANI sẽn get sãnema tʋʋm yell, segd n basa tʋʋma. B wilgame tɩ yaa  sẽn tũ ne  Esakan, Boloore, Kanada, la Farense  Continuer la lecture Naam kɩɩsdbã sull wilgame tɩ minisr ning sẽn get sãnmã tʋʋm yell segd n basa tʋʋma