Sɛbã tigr b sẽn boond tɩ « Filo » wã paka a kʋɩlense

Sapaolg kiuug rasem 21 yʋʋm 2019 soabã, “Filo” wã sẽn yaa seb gʋʋndbã tigs kasenga a naoor 15 soabã paka a kʋɩlẽns Waogdgo. Tʋʋmdã na n paga kʋɩlens sapaolg kiuugb rasem 24 yʋʋm 2019 soabã. Yaa sɛb koosgo, gʋlsma buud Continuer la lecture Sɛbã tigr b sẽn boond tɩ « Filo » wã paka a kʋɩlense

Wẽnnaam ninban-zoeerã tigs kaseng a 4 soaba paka a kʋɩlense

Wẽnnaam ninban-zoeerã tigs kaseng sẽn maand tõnd ninsabls tẽns la madagaskar a naoor a naas soabã paka a kʋɩlens sapaolg kiuug rasem 19 yʋʋm 2019 soabã Burkĩna Faso na-tenga pʋga.Yaa neb sõor sẽn t’a bãmb 900 sẽn yi ninsbls tẽns Continuer la lecture Wẽnnaam ninban-zoeerã tigs kaseng a 4 soaba paka a kʋɩlense

Burkĩna Faso na n deega Wẽnnam ninbãn –zoeerã tigs kasẽnga a 4 soaba

Zĩ-likr kiuug rasem 17 yʋʋm 2019 soabã, sull nĩng sẽn sogend ninban-zoeerã tigs kasẽng sẽn na n zĩnd Waogdg sapolg kiʋʋg rasem 18 n ta a rasem 24 yʋʋm 2019 soabã tigsa kiba kitbã arsevese waogdgo n na n kõ Continuer la lecture Burkĩna Faso na n deega Wẽnnam ninbãn –zoeerã tigs kasẽnga a 4 soaba