Rogm n são arzɛka

  1. A Basytaal ne a zakã rãmb ra sõsda ne taaba, n get beoog vɩɩmã sẽn na n tɩ baasẽ. Bala, zamaan dãmb rɩkã arzɛk la tarem n lʋɩɩs taoore, tɩ burkĩnd la ãdem biis zɩɩr kẽed moogo. B rɩka rɩɩb la faag-m-menga, wuk-m-menga, la weg-m-meng ne to, tɩ rẽ lebg yẽesem. Yaa rẽ tɩ yaab-rãmb ra maan b yel-bũndi : « f sã n tar f ba-yir pãnga, bɩ f tall f ma yir pãnga. Sõg-m n wãb m bãonga, ya f me bãong na n wa ki beoogo. B leb n yeelame zĩnd tɩ m tɩ rɩ la m wa tɩ d sõse, yaa zĩnd tɩ m dɩ la m wa tɩ d zabe ». Gom-kãensa, yaa tẽng-n-biilim burkĩn-goam b sẽn tar n loet b nedemdo, la b kogend-b burkĩnd tɩ ra kãsg ye. Sẽn na yɩlẽ tɩ nin-tɩrlem la burkĩmb zĩndi, tɩ vɩɩmã zãng kʋmb n yɩ sõma, buud fãa pʋga, b ra gãnega noy n tũudẽ. Tẽng-n-biig ning sẽn ka tõog n tũ no-kãnga, wilgdame tɩ yaa yẽ n na n sãam vɩɩmdgã ne taaba. Ned sã n ka tõog n tũ noorã b rigda a soab n yiis tẽngẽ wã, t’a ra sãam a meng la a sãam a taab ye.

Yaab-rãmbã vɩɩmdg ne taaba, ra yaa arzɛk sẽn  loe-b ne taab tɩ sakd b vɩɩm. Arzɛk-kãng sẽn wẽnd a menemdame, bɩ a ka le naag sʋkã, yaa bũmb sẽn kʋʋd tõnd nedemdã la d burkĩndã. Kibar ning tõnd sẽn kõt yãmb rasm a yopoe-poe wã, yaa sẽn na yɩl tɩ sẽn dat-b n bãnge, n lebg n dɩk vɩɩmdgã ne taab togd-n-taar bɩ b rɩke, tɩ d zĩnd-n-taarã yɩ sugr la zemsgo. Nina keoosda noy nins b sẽn gãneg n da tũudẽ wã tɩ sɩbgr ta-a t’a rɩk n rẽ bema n sãamd tẽng-n-biilmã, la nedemd ning sẽn wilgd ãdem bil yẽesmã, n yaool n tẽed t’a bee sɩd sor zugu. Nin-kãens buudã sã n lʋɩ Politik taoore, bɩ dĩin taoore, b sãamda yel-sõmd ning Wẽnd sẽn dat tɩ ãdem biisã maan n kõ-ba sa. Yaa rẽ fãa n kɩte, tɩ

nasaara wã Politik tʋm-tʋmdba, la dĩin taoor dãmb kẽer pa tʋmd Wẽnd sẽn data, n wẽneg n tik bãmb mensã tʋlsem t’a lebgd wẽnga, n dog welgr tõnd zamaanã pʋga. A lebgda wẽnga, n tar ãdem biisã ne taab zĩnd-n-taare la vɩɩmd-n-taar sãoongo. Kɩtame  tɩ tõnd zĩ ne yɩɩre, tɩ bala, yaa fo sẽn ka geel zu-loɛɛg ning t’a yaa wẽngã, yẽ n lebgd zẽnem beoogo, n wã zamaana.

Tõnd nin-sabls tẽnsẽ Politikã kẽe Wẽnd dotã la zagsã pʋse, n tar nin-buiidã zĩnd-n-taare, la b vɩɩmdgã ne taab kʋʋbo. Vɩɩmdgã ne taab sẽn da ya ma-biir la saam-biirã, rẽ ka le naag sʋk ye, lebga ligd la arzɛk la b rɩk n lʋɩs taoore. Laog arzɛk lebga neb kẽer zɩɩr teoogo, n yɩɩd ninsaal nedemdã. Kɩtame tɩ ned kam sʋkda a meng masa : « tẽng-n-biilmã, ya f we n yitẽ fo tẽn-doagdgẽ wã, bɩ tẽng pʋg bɩ, bɩ ya f we n yaẽ ninsaal n naag ãdem biisã n vʋɩ». Buudẽ dẽagd sẽn da pekd buud zak pʋgã, buudẽ dẽagd pekda raag pʋg rũnda. Wã sã n wa lebg zamaan rãmb yẽesem, yaa bõe beoog yãab la d tara, tõnd kambã ne yagens sʋka. D maanda bõe yel-sõmd n na n bĩng-ba. Tõnd tẽng-n-biilmã ne taab nafda tõnd wãn-wãna, tɩ d sã n maan bũmb sẽn na n yɩ beoog sor tɩ d kamb la d yagens wa bãng tɩ b yaab-rãmb tʋmame n bĩng-ba

 Ãnd soab la tẽng-n-biiga ? Tẽng-n-biig yaa burkĩn-bila, sẽn kogl a burkĩndi, n pa rɩk tarem la naam n welg ãdem bil ye. Tẽng-n-biig fãa tara a tʋʋmd tẽngã na kẽng taoore, la nin-buiidã vɩɩdg ne taab na yɩ laafɩ, la sũ-noogo, n paas zug zẽkre, la a tẽngã me zu-zẽkre.

Maam a Raningytaal ba yʋʋr la a Basytaala, tɩ m ma yʋʋr ya a Lagemymalgre. M doga ne Moognaab a Kʋʋda. Kʋʋd yel-maand bĩng beoogo, f maan neere, f maana f menga, f maana wẽng me, f maana f menga. Gom-kãng̃ ra kẽe wubrã pʋg tõnd Moos tẽngẽ, tɩ b rɩk tɩ ya b Wẽnd minim goama, tɩ b  yetẽ : « ned sã n maan neere, a maana a menga. Ned sã n maan wẽnga, a maana a menga. Maan soab yaa pʋto-neda. Yaa rẽ tɩ tõnd yaab rãmb ra kʋmbe n kis pʋtoogo. Pʋtoap yaa ned sẽn sãamd a to bũmb ne yamleoogo, tɩ ka tũ ne yõsgr ye. Tẽng pʋgẽ burkĩndã sẽn wa n ket n be wã, nin-buiidã fãa tʋlsmã ya b tẽnsã pʋgẽ, ned kam fãa na yɩ malgda, la koagenda. Ned fãa tõoge, n kogl a burkĩndã, la nedemd ning Wẽnd sẽn kõ-a t’a vɩɩmd a taab sʋkã. Rẽ n kɩte, tɩ b kis pʋto-neda. Pʋtoap yaa ned sẽn ka rat malgre, tɩ sã n ka sãanga. Sãangã me a ka sãamd bũmb sẽn tar yõod ne-a ye. La a tõe n sãama bũmbu la a  ka tõe n malg-a n lebse. Pʋtoog yaa wa rʋʋd koom,  a sã n zãag zĩiga, a baasda a soab taoore.

Pʋtoap vɩɩm zamaan pʋgẽ, a wẽnda koanga. Koang maasem paada ne a menga. A pa nafd a menga, ned me pa nafd neda. Pʋtoap sã n dat n vɩɩmd tõnd sʋkã, n kãsg tõnd burkĩndã, a na n mikame t’a mengã, lebga wa moog sẽn yi tɩɩg tẽngre, wĩndg pa na n wẽ-a t’a yik ye. B sã n keeg tɩɩgã will n bas-a, ba raar la wĩndgã wẽed-a t’a ki ne a wẽnem. Pʋto-ned yaa wa meenem, sõor sã n pukdẽ, a bee neere, wĩndg sã n zẽke, a neermã menemdame, n bas-a. A vɩɩmã wẽnda wẽnlebende, a pa tar tagsgo, a pa maand yɩɩre. Wẽnd na gũ-d ne pʋtop-rãmba, la Wẽnd kõ-d burkĩn-bi. Burkĩnd yaa wa tũnkãande, a tẽemdame n takd bark la paoong n kõ a roagdba, la a buudu. Burkĩn sã n tʋm tʋʋm sõngo, a tʋʋmdã ka menemd ye. Yaa rẽ tɩ Moos yetẽ:” burkĩn-bil rɩta a yaab tʋʋmd biisi. Burkĩn wẽnda wĩndga, wĩndg sã n puki, a vẽenmã buiida a sõm-dãmb la a bɛɛba.  Burkĩn nonga a menga, la a seka a menga, la a nonga a meng ne a sẽn ya a soabã fãa. Ned sẽn nong a meng ka kis a to ye. Burkĩn bãng a wẽneg wen-vɩʋʋgã pʋgẽ, a tʋmda a wẽnegã tʋʋmde. Burkĩn ka wẽnd a saamba, a wẽnda a yaaba. Burkĩn yaa kolem rogem la f bas arzɛka”.

  1. A Lagmymalgr boonda a saam-biisã, la nin-sabls tẽnsẽ dãmba : «m saam-biisi, wa-y tɩ d yĩm sẽn looge, la d rɩk malgr sore. Wa-y tɩ d rɩk ges-yɩɩg yam, n pabg d me nin-sabls tẽnga t’a lebg burkĩn-tẽnga. Wilg-y kambã tɩ b bãng tɩ tẽng pʋgẽ, ned fãa tara a sẽn maand toto, n kogl a tẽng-n-biilmã, la a burkĩndã tɩ ra kãsg ye. Wilg-y kambã tɩ tẽng fãa pʋgẽ, ned kam tara a sẽn segd n tʋme, la a sẽn ka segd n tʋme.Wakat ning yaab-rãmbã sẽn wa vʋɩ n bõosd Wẽnd ne wẽnd na zãag-b ne pʋtoapã, rẽ wẽnd tɩ yaa rogem la zĩnd-n-taar n be taoore. Yʋʋmd sã
    n vẽke, tẽng-n-biig fãa makda a burkĩndã, yẽ ne a zĩnd-n-taasã sʋk n getẽ: “Rẽ yĩngã, b ket n mii mam tiir tẽngã pʋgẽ”! Ki sẽn yãk a toogo: rũmsi, nanguri, sũma, kamaaba, bɛnga, mui, maana, kaolgo… Bãmb fãa yaa rogem la zood n so. Bãong bɩ wed-maoog wall naaf bɩ bʋʋga, ka rẽ bɩ pesg sã n ki, b pasdame n pʋɩ buudu, la zĩnd-n-taare. Bãonga, baaga, wed-moaaga… Bãmb r aka koosd ye. Ya b sõng taab n wãbe. Yaa rẽ tɩ moos yeele:” sõg-m n wãb m bãong ka velem ye. Ya f me bãong na n wa ki beoogo”.Tõnd Burkĩna Faso nin-buiidã r aka rɩk rɩɩb la arzɛk n sãoog taab ye. Koobã la gʋʋlgã b sẽn da tʋmda yaa yal a yiib n be-a pʋgẽ. Nin-sabls tẽnsẽ dãmb ra kʋmbame tɩ rũng gʋʋlgo, yaa yell sẽn na n tũ ne yõor yell sã n na n kẽ zak pʋga, bɩ a rũngã reeg n ki, tɩ nedã paam n põse. Rẽnd wakat-kãnga, ned rũng sã n ki, a ka koosd ye. A rɩkdame n kɩs tɩ b pas-n-pʋɩ buud la zĩnd-n-taase. Bãmb me sã n paam zẽedã, b yetame:” Wẽnd na kɩt tɩ led yõor zĩigẽ. Sẽn yãke, Wẽnd na lebse. Wẽnd na kɩt tɩ led baarẽ, Wẽnd na kɩt tɩ ra mao n kong ye. Rũngu, yaa rogem bɩ buudã pʋg ned sã n paam zu-loɛɛga, bɩ b yãk n kõ-a t’a welge. Yõorã yaood wẽndẽ, yõor yaood samd sã n yõk neda, sẽn tar-a rũng yãkdame n welg yãndã, tɩ buudã zug zẽke.  Buudẽ yãnd ray aa buudã fãa yãnde. Reem tẽng yell sã n wa, sẽn tar-a bɩ laog yãkdame tɩ b welg rẽ, tɩ ned ra bãng ye”.

 

3.Basytaale, Raninytaale: m sã n wilg yãmb baaga, kamaana, nanguri, sũma… bãmba sẽn tar sõmblem ning buud ne taabga, la rogemkogl vɩɩmd-n-taarã wɛɛngẽ, ka gũusi, zamaan-paalgã dĩin neb kẽer sũur na n sãamame. Pĩnda baag kʋʋda zaabre, n dʋg-a ne yʋnã t’a bɩ, tɩ b yaool n pʋɩ yibeoogo. Baag nemd ka zukd bugum n pʋɩ ye. B sã n da kʋ baaga, n dʋg tɩ bɩ b vaagdame n dogl zãnd zugu, la b rɩk sɩɩdb zãnd-zãndã n pʋɩ taab ne yʋngã n wãbe. Zîigã sã n yẽeg masa, n keedame n ning lengr pʋga, n yaool n yiis kamb tɩ b tũud zak-zak n pʋɩta. Wakat-kãnga, nedemd ning fo sẽn segd n tall buudã bɩ foo ne f zĩnd-n-taasã sʋk sã n kãsge. Yaa baagã nemd pʋɩɩbẽ la fo me bãngda. Sã n mik tɩ fo pa tõog n kogl noor ning b sẽn gãneg n vʋɩ wã, b pʋɩtame n long fo zakã. B sã n pʋɩ n longe, wilgdame tɩ fo kãsgã noorã, rẽ n kɩte, tɩ b sɩbg-fo. Sẽn yɩle, tɩ sã n ka pʋtoogo, n ka yõsgre, bɩ tudgri, bɩ a yɩ a tɛka.

Fo me pʋg sã n peel ne f menga, f sʋkdame:” m maana bõe tɩ y ka sõd-m n naag sʋka? Y pʋɩɩ baagã n long mam zaka, sã n mik tɩ koɛɛg n be bɩ y wilg-ma. Togs-y mam sẽn maan a soaba, sã n mik tɩ m beegame bɩ m kos sugri”. Sã n mik t’a soab ka beege, buudã naagda taab n bõos-a, sugri, tɩ yaa tudgri. Sã n buudã n beege, bãmb n kot sugri, sã n ya nedã n beege, nedã n kot sugri. Beegrã sã n ta a tẽngẽ wã yiibu, a yita tẽngã a toore, tɩ taal ka be ye. Bala, a tudgame, la burkĩnd yĩnga, a ka rat tɩ zamaanã sãam ne yẽ  tudgrã ye.

Yaa wã la b yeel yã, ned sã n beege, n bãng a kongre, n bõos sugri zab-kãng ka zãagd zĩig ye”. B sã n põs kamaanã b yãkda kamaan a yiib-yiibu, bɩ yɩɩd rẽ n tʋm kamb tɩ b saag n pʋɩ zak-zak wa baagã nemdo.  Rogem sẽn beẽ, b tʋmda kamb ne kamaan tɩ b tɩ kõ, sẽn na yɩl tɩ b bãng-ba, tɩ tudgr raw a kẽ sʋk n sãam rogmã ye. B sã n dʋg sũm bɩ nanguri, wall rɩɩb sẽn ya rɩ-sãanga, b yãkdame n kõ ned fãa t’a lembe. Boto sã n wa maan n ka ta fo me, mikame tɩ fo beegame. Wakat ninga, tõe n yaa sõodo, bɩ pʋtoog la f maan yã.

Wã fãa yaa sẽn na n yɩlẽ tɩ ned fãa bãng t’a segd n kogla tẽng-n-biilmã la zĩnd-n-taarã t’a ra sa ye.  Kʋmbg ning b sẽn da kʋmb n vɩ wã, yaa bũmb sẽn da kɩt tɩ vɩɩmã zems taaba. Fo sã n ka tar bõn-kãnga, f yasb bɩ roagd wall f saamb n tara. Rẽ yaa sabaab tɩ laog buudã tʋlsem r aka tõe n kãsg ãdem bil burkĩnd ye.

Rũndã nedemdã la burkĩndã kãsgre, la tẽng-bi-tɩrlem kaalgã yẽgre,  zĩig yaa tõnd sẽn ka le get bũmb ning sẽn da mobl ne taab way aa yam tʋʋmdã. Tõnd tẽedame tɩ fo me tõe n yals yĩngr n paoog f to, bɩ f kẽng Radyo pʋg n tɩ paoog neda, yaa rẽ la yẽesem. Fo sã n paam n dɩtẽ tɩ f roagd teeg lemd n getẽ, yaa rẽ la yẽesem, rẽ la zɩɩre. Boto, la burkĩnd sẽn pidi. Foo ne f pagã la f kambã sã n dɩtẽ tɩ ma biigã kamb gãe kom ka pak ye. Mik beoog ka vẽegda a zaamẽ n vẽegr ye. Rũnda ya a zagla, beoog tõe n yɩɩ fo mengã. Tõnd sẽn be zamaan ning pʋga, ned  yita buud pʋg n tɩ bõosd sõngr Radyo pʋga, rẽ la nemdo. Rẽ yaool n ka nedemd ye, yaa buud faagre. Zamaan-paalgã rãmb getame tɩ sẽn dɩk-a a paoong n pʋɩt rogem la buudã yẽ ka naag neb ye. M saam-biisi, tõnd vɩɩmã tar n dɛbda yae? Wa-y tɩ d yɩ burkĩmba, la d ra rɩk arzɛk n sãoog rogem la buud ye. Arzɛk yaa ned n baode, la rogem la buud yaa Wẽnd n kõte.

A Tẽng-n-biiga.

La famille est plus utile que la richesse

  • Basytaale échangeait avec les membres de sa famille afin d’envisager la vie dans le futur. De nos jours, les humains ont mis l’argent et la richesse au-devant de toute chose. La dignité et l’intégrité perdent leurs valeurs. Les humains considèrent la gourmandise, le pouvoir, la perte de confiance comme une valeur. C’est ainsi que les ancêtres avaient fait leur adage en disant : « Si tu n’as point de pouvoir dans ton propre village, il faudrait avoir le pouvoir dans le village de ta mère. Le fait d’aider autrui à manger son âne, c’est penser aussi que celui-ci t’aidera à la même occasion ». Ils ont encore dit : « assied-toi, je vais manger et revenir causer est synonyme de je vais aller manger et revenir faire la bagarre ». Ces paroles sont utilisées pour préserver la dignité et la valeur humaine des Burkinabè. Pour que règnent l’intégrité et la dignité afin que la vie puisse être agréable à tous, chaque ethnie et chaque peuple avait émis des règles à suivre. Le citoyen qui n’obéit pas à ces règles montre que c’est lui va briser le lien de la cohabitation. Lorsqu’ ‘une personne ne respecte pas ces règles établies, cette personne ne doit plus vivre dans la localité, pui qu’il a déraillé et il va essayer de faire dérailler d’autres aussi.

La vie en société était une richesse que nos ancêtres possédaient. Le fait que cette richesse est en train de se dégrader entraine aussi notre humanité et notre intégrité vers leur chute. La rubrique que nous vous offrons chaque semaine a pour but de favoriser les uns et les autres qui veulent savoir l’intérêt de la vie en communauté à disposer d’un guide afin de vivre de façon à ce que notre cohabitation soit remplie de pardon et de solidarité. D’autres ont tendance à désobéir aux lois établies et en cas de sanction, ils se révoltent et entraine encore d’autres individus sur la voie de l’incivisme, tout en croyant qu’ils sont sur la bonne voie. Si ces genres de personnes prennent les commandes de la politique, ou de la religion, ils vont massacrer le bienfait que Dieu veut avec les êtres humains. C’est à  cause de tout cela que  certains hommes politiques et religieux ne font que leur propre volonté, chose qui peut entrainer la division dans notre monde.  C’est devenu une chose anormale qui existe dans la cohabitation entre les êtres humains. Ceci nous plonge dans l’angoisse, parce que c’est le problème que tu as ignoré qui est devenu un poison qui détruit peu à peu le monde. La politique à l’africaine est entrée dans les familles et dans les églises, tuant à petit feu la cohabitation entre les frères et sœurs. La richesse est devenue plus utile que la vie entre frères, ceci entraine chacun à se démander : «   la citoyenneté est le fait de vivre uniquement dans ta patrie ou dans le pays ou bien c’est le fait de copier la vie des autres ?». Les salétés d’une famille de nos jours ne se lavent pas en famille mais au marché. Ceci est devenu fréquent dans notre monde actuel. Quelle vision future avons-nous pour nos fils et nos petits- fils ? Que faisons nous pour les léguer, notre citoyenneté nous bénificie comment ?

Qui peut-on appeler citoyen ? Un citoyen est un homme intègre, qui préserve sa dignité et ne considère pas les biens plus que l’être humain. Chaque citoyen a son travail pour la construction du pays et pour que la vie entre les peuples soit pleine de joie, de paix et de l’idée de construction du pays.

Moi Raningytaale, fils de Basytaale et de Lagmymalgre, je suis un descendant du moogho naaba Kʋʋda « celui qui a fait du bien la fait pour lui-même ». Cette parole était fréquente dans l’éducation au sein du territoir mossi, et des gens l’ont pris comme parole de sagesse en disant ceci : « si tu fais du bien tu le fais pour toi-même, si tu fais du mal, tu le fais pour toi-même aussi ». Celui qui fait exprès, c’est celui qui détruit le bien d’autrui avec volonté. Dans la localité où l’intégrité existait, tous les individus avaient dans la vision l’idée de l’arrangement. Chacun devait faire de son mieux pour préserver son intégrité. C’est à cause de cela on détestait les gens de mauvaises volonté, cette personne peut détruire quelque chose et n’est pas capable de l’arranger. La mauvaise volonté est comme de l’urine : elle peut s’éloigner mais finira par se terminer devant soi.

La vie dans le monde d’une personne de mauvaise volonté est semblable à un ronier : l’ombre reste sur lui-même. Il ne s’épanouit pas lui-même n’en parlons pas une autre personne. Si une personne de mauvaise volonté veut vivre parmi nous et détruire notre intégrité, on va trouver qu’il ressemble à une herbe qui pousse sous un arbre. Elle ne va pas bénéficier des rayons solaires. Si on coupe l’arbre, les rayons solaires la feraient crever. La personne de bonne volonté est semblable à la rosée, si le soleil se lève, sa beauté est luisante. Que Dieu nous garde d’une personne de mauvaise volonté et nous donne des personnes intègres. Si un homme digne pose un acte, il demeure toujours. C’est ainsi que les mossis disent : « un burkinabè, beneficie des efforts de ses grands parents. Il est comme le soleil. Si le soleil se lève, sa lumière éclaire tous les hommes, que ce soit ses bienfaiteurs ou ses ennemis. Un homme intègre s’aime lui-même quelle qu’en soit sa situation. Quelqu’un qui s’aime lui-même ne deteste point l’autre. Un homme intègre voit toujours positif son semblable dans le monde. Une presonne digne est celle qui aime ses semblables plus que l’argent

  • Lagmymalgre lance un appel à ses concitoyens et tous les peuples africains : « frères et sœurs, oublions le passé et prenons la voie du bonheur. Regardons plus loin et faisons de notre afrique un continent de dignité. Montrons à nos enfants que dans chaque contrée, chacun a un rôle à jouer, afin de préserver sa citoyenneté et son intégrité. Montrons à nos enfants que dans chaque contrée, chacun a un travail propre à lui qu’il doit effectuer et également des actes qu’il ne doit pas poser. Au moment où nos ancêtres priaient Dieu pour qu’il les éloigne des personnes de mauvaise volonté, c’est dans cette période qu’il y avait la famille et la bonne cohabitation. Chaque année, chaque citoyen doit chercher à mesurer sa citoyenneté parmi ses proches : « Est-ce qu’on se souvient toujours de moi dans la cité ? Mis à part le mil, les animaux, l’arachide, le poid de terre, le maïs, le haricot, le riz, le gombo, le sombala …toutes ces choses sont signe d’appartenance à la famille et signe d’amitié. Si un âne, un cheval, une chèvre, ou un mouton meurt, on le dépièce et on distribue sa viande à toute la grande famille et au voisinage. L’âne, le cheval, le chien, n’étaient pas destinés à la vente ; on s’entraide pour les manger en famille et entre voisin. C’est ainsi que les Mossé disaient ceci : « le fait d’aider autrui à manger son âne, c’est pour que celui-ci puisse t’aider à son tour à la même occasion ». Les peuples du Burkina Faso ne mettaient pas la richesse en avant. Il y avait deux choses dans l’agriculture et l’élevage qu’ils pratiquaient. Dans la mentalité des africains, lorsqu’on élève un animal, s’il y’a un problème de decès dans la famille, il peut s’orienter sur l’animal et laisser l’être humain vivre. En ce moment, si l’animal de quelqu’un meurt, il ne le vend pas, il prend la viande pour partager avec ses voisins et sa famille. Si eux aussi ils gagnent la viande, ils disent ceci : « Que cet animal remplace la vie d’un être humain. Que Dieu te donne plus que ça. Si un membre de la famille gagne des difficultés, on peut enléver un animal pour arranger ce problème. Au moment où l’impot était perçu, celui qui a un animal l’utilise pour sauver l’honneur de toute la famille. La honte d’une seule personne répresente la honte de tous les membres de la famille. S’il y’a un problème dans la belle famille, si quelqu’un a les moyens, il peut arranger la situation sans que les gens ne sachent.
  • Basytaale et Raningytaale : si je vous montre le bénefice tiré du chien, de l’arachide, du pois de terre dans les relations entre famille, si je ne fais pas attention, les leaders religieux vont se lever contre moi. Avant, on ne tuait le chien que dans la soirée, et on le prépare la nuit et on partage le matin. On n’utilise pas de la lumière pour partager la viande de chien. Lorsqu’on tuait un chien et qu’on finissait de le préparer, on mettait sa viande sous un hangard. Dans la journée, on mettait la viande dans un plat pour que les enfants puissent le partager par famille. En ce moment, si ton comportement envers l’autre était critique, c’est à travers le partage de la viande de chien que tu va le savoir. Si tu n’es pas en conformité avec la loi établie, tu n’auras pas droit à la viande :, cela est fait pour que celui-ci puisse changer de comportement.

Si ça se trouve que tu es innoncent, tu peux demander : « qu’est-ce que j’ai fait pour que vous m’excluez ? »  Vous avez partagé la viande et vous ne m’avez pas donné. S’il y’a quelque chose, dites-le-moi. Dites-moi ce que j’ai fait. S’il s’averre que je vous ai offensé, je peux vous demander pardon. S’il se trouve que la personne n’a pas offensé, la famille se réunit pour lui demander pardon. Si c’est la grande famille qui a tord, c’est à ses membres de demander pardon et si c’est un seul individu qui a tord, c’est à cet individu de demander pardon. Si la faute est très grave, l’individu fautif est contraint de quitter le village, parce que il a commis une très grave erreur, mais à cause de son intégrité, il ne veut pas que la cohabitation se dégrade de par sa faute. C’est ainsi que l’on dit que si quelqu’un commet une faute et il réconnait son tord, il n’y aura pas de la bagarre. Si on récoltait le maïs, on l’enlevait pour donner aux enfants afin que ceux-ci puissent le partager à la famille et au voisinage. Là où il y’a une famille, les enfants partent donner les maïs pour que ceux-ci puissent se connaitre et ne pas avoir des histoires entres eux par la suite. Lorsqu’on prépare de l’arachide ou du pois de terre, ou encore un met extraordinaire, chacun pourra goutter et en apprécier la saveur.  Dans ce cas, si on ne te donne pas, ceci montre que tu as commis une faute. Cela peut être un cas de sorcellerie ou de méchanchété commise. Tout cela montre que chacun doit préserver sa citoyenneté et la bonne cohabitation pour les perpétuer. La méthode de vie recommandée était la fraternité. Si tu n’as pas ces valeurs, ton oncle ou encore ton père en possède, et ceci faisait que la richesse ne pouvait pas diviser les êtres humains. De nos jours, nous avons tendance à ignorer ce que faisaient nos grands parents. C’est ceci qui a entrainé la rupture de notre intégrité et de notre solidarité. Nous croyons que chacun peut s’arrêter et manquer du respect à autrui ou encore aller à la radio pour insulter quelqu’un. Nous prenous cela comme étant une gloire pour nous, alors que d’autres pensent que c’est le fait de manger en public qui répresente la gloire pour eux, c’est une vraie intégrité pour eux. Si toi ta femme et tes enfants mangent et la famille de ton frère ou de ta sœur reste à jeun, où est la gloire? C’est oublier que demain, tu peux te rétrouver dans la même situation qu’eux. Dans la société où nous vivons, des individus quittent des familles pour aller démander de l’aide sur des antennes de stations radio : est-ce cela notre humanité ? Je pense que ceci ne valorise pas notre humanité mais diminue la dignité de notre famille. Beaucoup de nos contemporains pensent que celui qui se sert de sa fortune pour aider les membres sa famille n’est pas quelqu’un de bien. Frères et sœurs, où va notre vie ? Venez, nous allons emprunter la voie de l’intégrité et ne voyons pas la richesse plus que nos parents. La richesse c’est quelqu’un qui la cherche, mais la famille est un don de Dieu.

Le Citoyen.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

*