Radyo ave Marya ne Tv marya maana b yʋʋmdã tʋʋmd sɩglg mẽs kasenga

Yʋʋm vẽkr kiuug rasem 26 yʋʋm 2020 soabã, yɩɩ daar Waogdg tigungã roog kibay kũun dot sẽn yãk n na n sɩng b ƴʋʋmda tʋʋma , b sẽn sɩglga a naoor a naas soaba. Mẽs kasenga tɩ maana Tãngẽ a Giyom sõng parwasẽ wã. Kibs rãmba sega taaba tɩ bala yɩɩ badaar me la Tagẽ parwassã maan b gũund sõng kibsa, tɩ sull ning sẽn get sebr sõngã yell me yãk parwass kãng pʋgẽ n na pag sebr sõng yʋʋmdã.

Yaa museyẽr Zowasẽ WEDRAOOGO, sẽn yaa Kʋdg tigungã roog Ba n wa n lʋɩ pʋs kasẽnga pʋgẽ. B wilgame tɩ kibaya kũun dot segd n sõngome n mõon Wẽnd koeegã, yaa rẽ yĩnga, la b segd n paam teelgo. D sã na n ges rũnda zugã nassara tʋʋm tee-paalã kẽe sʋka n kɩt tɩ teelga raab lebg wʋsgo. Yɩɩ woto me la mɩse labe Poll WEDRAOOG sẽn yaa waogdg tigungã roog kibay kũun dot taoor soab me wilg yã.Gom zug ninga b sẽn tik n na siglg yʋʋmdã tʋʋm a naoor a 4 soabã la woto « tigung rotã kibay kũun dot ne   zaaman paalga tʋʋm teedo : ninbuidã sak n naag taab ne teelgo, ninbuidã na lagm taab ne teelgo ».

Yaa krisneb katɛk n wa naag pʋʋsgã. Pʋʋsgã poore reem-dɛmbdbã reesa taab n tɩ tãng wĩndga kõom.

Wẽnd na kell n yãag Radyo Maryala Tv maryab tʋʋmdã pʋgẽ, la Wẽnd na kõ b yʋʋm sõngo

Zɩll KAFAANDO

Rentrée  Médiatique 2020 des médias diocésains de l’Archidiocèse de Ouagadougou.  La paroisse Saint Guillaume de Tanghin accueille cette 4e édition.

Radio Ave Maria et Tv Maria ont effectué leur rentrée médiatique 2020 ce dimanche 26 janvier à la paroisse Saint Guillaume de Tanghin sous le Thème: Médias diocésains en diffusion numérique : enjeux de mémoire et définition communautaires.

Mgr Joachim OUEDRAOGO  Évêque de Koudougou a présidé la célébration Eucharistique qui marque également la fête patronale paroissiale la Saint Guillaume et la journée de la  Parole de Dieu.

Bonne année  médiatique aux médias diocésains de Ouagadougou. 

La Sainte Vierge Marie patronne de ces médias veille sur eux.

Jules KAFANDO

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *